Lấy chồng?

Tết 3 năm về trước
Tôi hỏi em lấy chồng?
Em bảo em còn trẻ
Câu trả lời là không!!!

Tết 2 năm về trước
Vẫn câu chuyện lấy chồng
Em bảo lo công việc
Câu trả lời vẫn không!!!

Tết 1 năm về trước
Lại câu hỏi lấy chồng
Em vừa quen một bạn
Nhà ở phía cửa đông!!!

Tim tôi đau như cắt
Nước mắt chảy thành dòng
Năm sau em đám cưới
Tôi khóc buồn bên sông!

Tết năm nay pháo đỏ
Sao em mắt buồn buồn
Chạy sang tôi em khóc
Nước mắt như mưa tuôn…

Tôi xin em đừng khóc
Em còn muốn lấy chồng
Hắn không cần em nữa
Thì lấy tôi được không!

Tuyết Lệ Hàn

Bình luận Facebook