SỢ

Đàn bà qua một lần đò
Sợ lắm những câu yêu thương
Đàn bà qua một lần yêu thương
Sợ lắm câu hẹn ước
Đàn bà qua một lần hẹn ước
Sợ lắm câu chia ly
Đàn bà qua một lần chia ly
Sợ lắm lên một chuyến đò

Hà Viên Chi

Bình luận Facebook