VỀ CÙNG THÁNG BẢY

VỀ CÙNG THÁNG BẢY

Về cùng em đón Tháng Bảy đi anh ! Con sóng dòng Ngân cứ chòng chành thương nhớ Cầu Ô – Thước đã nối bờ cách trở Ngưu – Chức trùng phùng rồi, ta vẫn ở đôi nơi. Về với...